به نام خدا

مجتمع آموزشی فرهنگی احسان به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید. لذا جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل و ثبت نمایید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .