دسته‌بندی نشده

کلاس های مجازی دوره اول دبیرستان

0

 

پایه

لینک عمومی دوره اول دبیرستان احسان
کلاس های هفتم https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss7
کلاس های هشتم https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss8
کلاس های نهم https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss9/
کلیه پایه ها https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss/
شورای دبیران https://svr3.ehsanshiraz.ir/ssdabiran/
شورای دانش آموزی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ssshoora/

 

پایه

شعبه

لینک ورود به کلاس

QR Code

هفتم ۱ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss71/
هفتم ۲ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss72/
هفتم ۳ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss73/
هفتم ۴ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss74/

پایه

شعبه

لینک ورود به کلاس

QR Code

هشتم ۱ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss81/
هشتم ۲ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss82/
هشتم ۳ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss83/
هشتم ۴ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss84/

پایه

شعبه

لینک ورود به کلاس

QR Code

نهم ۱ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss91/
نهم ۲ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss92/
نهم ۳ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss93/
نهم ۴ https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss94/

 

 

 

پایه

درس

فوق برنامه علمی
نهم ریاضی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss9math/
نهم علوم https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss9ooloom/
نهم عربی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss9arabi/
هشتم ریاضی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss8math/
هشتم علوم https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss8olom/
هفتم ریاضی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss7math/
هفتم علوم https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss7ooloom/
هفتم فارسی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss7farsi/
هشتم فارسی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss8farsi/
نهم فارسی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss9farsi/
هشتم عربی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss8arabi/
هفتم عربی https://svr3.ehsanshiraz.ir/ss7arabi/

کلاس های مجازی دوره دوم دبیرستان

مقاله قبلی

کلاس های مجازی بخش زبان

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

پست های محبوب

ورود / ثبت نام