دسته‌بندی نشده

کلاس های مجازی پیش دبستانی و دبستان

0
لینک عمومی پیش دبستانی و دبستان احسان
https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps/
مشاوره دوره اول
https://svr2.ehsanshiraz.ir/psmoshaver1/
مشاوره دوره دوم
https://svr2.ehsanshiraz.ir/psmoshaver2

 

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

پیش دبستانی ۱ خانم مختارنامه https://svr2.ehsanshiraz.ir/psp1/
پیش دبستانی ۲ خانم آوایی خوش https://svr2.ehsanshiraz.ir/psp2/
پیش دبستانی ۳ خانم مالکی https://svr2.ehsanshiraz.ir/psp3/
پیش دبستانی ۴ خانم روی دل https://svr2.ehsanshiraz.ir/psp4/

 

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

اول ۱ خانم احمدزاده https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps11/
اول ۲ خانم صفری https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps12/
اول ۳ خانم بهادری https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps13/
اول ۴ خانم دهقانی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps14/

 

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

دوم ۱ خانم دیوارگر https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps21/
دوم ۲ خانم الهیاری https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps22/
دوم ۳ خانم کرم نژاد https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps23/
دوم ۴ خانم زارع https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps24/

 

 

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

سوم ۱ خانم سوهان کار https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps31/
سوم ۲ خانم پور ابراهیم
آبادی
https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps32/
سوم ۳ خانم بنی عامریان https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps33/
سوم ۴ خانم صادقی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps34/

 

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

چهارم ۱ خانم گلستان https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps41/
چهارم ۲ خانم رزمی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps42/
چهارم ۳ خانم تقوی مقدم https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps43/
چهارم ۴ خانم ممکن https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps44/

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

پنجم ۱ خانم خانی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps51/
پنجم ۲ خانم انصاری https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps52/
پنجم ۳ خانم دهقانی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps53/
پنجم ۴ خانم ایزد پرست https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps54/

 

 

پایه

شعبه

آموزگار

لینک ورود به کلاس

QR Code

ششم ۱ خانم فرهادی پور https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps61/
ششم ۲ خانم بحرینی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps62/
ششم ۳ خانم فرجادیان فرد https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps63/
ششم ۴ خانم شاهمندی https://svr2.ehsanshiraz.ir/ps64/

کلاس های مجازی

مقاله قبلی

کلاس های مجازی بخش زبان

مقاله بعدی

نظرات

نظرات بسته شده اند

پست های محبوب

ورود / ثبت نام