بازدید مدیر کل مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پروش و هیئت همراه از مجتمع آموزشی فرهنگی احسان

بازدید دکتر اسماعیلی مدیر کل آموزش و پرورش فارس و دکتر صالح مدیر کل مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پروش و هیئت همراه جناب آقای صدیقی مشاور ریئس سازمان مراکز غیر دولتی ، آقای دشتیان ریئس اداره مشارکتهای اداره کل آموزش و پروش فارس , آقای کشمیری کارشناس مسول مدارس و آقای انصاری کارشناس اداره کل آموزش و پرورش فارس از مجتمع آموزشی فرهنگی احسان .